top of page

    30.06 : SHATA SHLOKI OF SHANKARA - SHLOKAS 26 TO 30

26.

catvAro’syAH kapardA yuvatir-atha bhaven-nUtanA nityam-eshhA

mAyA vA peshalA syAd-aghaTita-ghaTanA-pATavaM yAti tasmAt /

syAd-Arambhe ghRtAsyA shruti-bhava-yuvanAny-evam-AcchAdayantI

tasyAm-etau suparNA-viva para-purushhau tishhTato’rtha-pratItyA //

 

eshA mAyA : This mAyA --

asyAH kapardAH : Her topmost characteristics

catvAraH : are four.

nityaM nUtanA : (She is) ever fresh

atha yuvatiH bhavet : and is therefore always young;

peshalA syAt vA : Further (she is) skilful

yasmAt : because,

yAti : (she) possesses

aghaTita-ghaTanA-pATavaM :  (impossible-accomplishment-expertise) expertise in accomplishing the impossible;

Arambhe ghRtAsyA syAt : in the beginning (she is) ghee-mouthed – meaning, she tempts you at first but later causes ruin;

evaM : accordingly

AcchAdayantI  : She veils

Shruti-bhava-yuvanAni : knowledge emanating from the Vedas.

tasyAM tishhTataH : In Her dwell,

etau suparNau iva : like two birds,

para-purushhau : the supreme Self and the individual soul,

artha-pratItyA : making the universe meaningful.

27.

 

Ekas-tatr-Asty-asangas-tadanu tad-aparo’jnAna-sindhuM pravishhTo

vismRty-Atma-svarUpaM sa vividha-jagad-AkAram-AbhAsam-aikshhat /

buddhyA’ntar-yAvad-aikshhad-visRjati tamasA so’pi tAm-evam-ekaH

tAvad-viprAs-tam-ekaM katham-api bahudhA kalpayanti sva-vAgbhiH //

 

tatra : Wherein,

ekaH : one

asangaH : (remains) unattached;

tadanu : on the other hand,

tat aparaH saH : the other one,

ajnAna-sindhum pravishhTaH : falling into the ocean of ignorance,

vismRtya : having forgotten

Atma-svarUpaM : the real nature of the Self,

Aikshhat : perceived

vividha-jagad-AkAram-AbhAsam : (multifarious – universe –forms –reflection) the apparition of multiplicity of the universe

yAvat : As soon as,

buddhyA : by intellect

aikshhat : (he) viewed

antaH : inside,

tamasA visRjati : he is abandoned by mAyA

sah api tAM : and he also (abandons) Her.

evaM ekaH : Thus there is One only.

tAvat viprAH kathamapi : However, the wise, somehow

kalpayanti : talk of

taM ekaM : that One

bahudhA : in various ways

sva-vAgbhiH : by their words  -- (for purposes of instruction, not as representing the ultimate Truth).

 

28.

nAyAti pratyag-AtmA prajanana-samaye naiva yAtyanta-kAle

yat so’khaNDo’sti laingaM mana iha vishati pravrajaty-Urdhvam-arvAk /

tat-kArshyaM sthUlatAM vA na bhajati vapushhaH kintu samskAra-jAte

tejo-mAtrA gRhItvA vrajati punar-ihA-yAti tais-tais-sahaiva //

 

pratyag-AtmA : The Inner Self

na AyAti : neither comes

prajanana-samaye : at the time of birth

na eva yAti : nor goes away

anta-kAle : at the time of death,

yat saH akhaNDaH asti : because it is infinite.

laingaM manaH : It is the mind (with) the subtle body

vishati : (that) enters

pravrajati Urdhvam arvAK : (and) leaves above, afterwards.

tat : It (the mind)

na bhajati : does not reproduce (in itself)

kArshhyaM sthUlatAM vA : the leanness or stoutness

vapushhaH : of the gross body.

Kintu vrajati : But it departs

gRhItvA : taking with it

samskAra-jAte : both sets (good and evil) of tendencies

tejo-mAtrAH : and the measures of light (– namely, the five senses of perception and the life-forces, in their subtlest form)

punaH iha AyAti : and returns again to this world

taiH taiH saha eva : with these very appendages.

29.

AsIt-pUrvaM subandhur-bhRsham-avanisuroH yaH purodhAH sanAteH

brAhmyAt-kUTAbhichArAt sa khalu mRtimitas-tan-mano’gAt kRtAntaM /

tad-bhRAtA shrauta-mantraiH punar-anayad-iti prAha sUktena vedaH

tasmAd-AtmAbhiyuktaM vrajati nanu manaH karhicin-nAntarAtmA //

 

AsIt pUrvaM : There was, once

subandhuH : one ‘Subandhu’

yaH : who (was)

bhRshaM purodhAH : a venerable bhramin priest

avani-suroH sanAteH : of King Sanati

saH khalu mRtimitaH : he havind died

brAhmyAt-kUTAbhichArAt : by the deceitful incantations of some Brahmins

tan-manaH : his mind

kRtAntam-agAt : went to(the abode of the god of) death,

tad-bhRAtA : and his brother

punaH anayat : brought it back

shrauta-mantraiH : by Vedic mantras

iti prAha sUktena VedaH : -- thus says the Veda  by a Sukta.

tasmAt, nanu : It follows from this, indeed,  that

AtmAbhiyuktaM manaH : the mind clinging to the Self

vrajati : goes forth

na antarAtmA : (and) not the Inner Self,

karhicit : in any case.

 

30.

eko nishhkampa AtmA pracalati manasA dhAvamAnena tasmin

tishhTan-nagre’tha pashcAt na hi tam-anugataM jAnate cakshhur-AdyAH /

yadvat pAthas-tarangaiH pracalati parito dhAvamAnais-tad-antaH

prAk-pashcAd-asti teshhAM pavana-samuditais-taiH prashAntair-yathAvat //

 

Eko nishhkampa AtmA : The one motionless Self

pracalati : moves

dhAvamAnena manasA : with the wandering mind

tasmin tishhTan : and remaining with it

agre atha pashcAt : now before, now behind;

cakshhur-AdyAH : The eye and other senses

na hi jAnate taM : do  not know it, however,

tam-anugataM : as present (throughout).

yadvat pAthaH : Just as, water

pracalati : moves about

dhAvamAnaiH tarangaiH paritaH : with the rolling waves

pavana-samuditaiH : generated by the wind

asti : (and) is

tad-antaH prAk pashcAt  teshAM: in them, before them and behind them

taiH prashAntaiH : and when they (the waves) are still,

yathAvat : is, as it ever is.

GO TO 30.07

bottom of page