RARE VENKATESA-ARCANA (Probably in skAnda-purAna)

ओं शेषशैलपतये नमः

ओं शेषाय नमः

ओं शेषिणे नमः

ओं शेषशायिने नमः

ओं कुमाराय नमः

ओं सुब्रह्मण्याय नमः

ओं परायणाय नमः

ओं रमावतारमङ्गेशाय नमः

ओं वेङ्कटाचलनायकाय नमः

ओं षष्ठी-व्रत-सहस्रस्य फलदाय नमः    १०

ओं कलितारकाय नमः

ओं शिव-क्षेत्र-प्रसन्नाय नमः

ओं श्रीमते नमः

ओं पुष्करिणीपतये नमः

ओं लोकेश्वराय नमः

ओं धनपतये नमः

ओं विष्णवे नमः

ओं सर्वेश्वराय नमः

ओं कल्याणगुणपूर्णाय नमः

ओं काङ्क्षितार्थ-प्रदायकाय नमः          २०

ओं लवली-देवसेनाख्य-श्री-भू-सहचराय नमः

ओं हरये नमः

ओं श्री वेङ्कटेश्वराय नमः

ओं कलि-प्रत्यक्ष-दैवताय नमः

ओं म्लेच्छराज-सुतोद्वाह-रक्षितास्तिक्य-मण्डलाय नमः

ओं महिमोदयमूलाय नमः

ओं देवाय नमः

ओं पतितपावनाय नमः

ओं नृसिम्ह-सेवा-निरत-नरापद्विनिवारकाय नमः

ओं पुराणपुरुषाय नमः                                       ३०

ओं अनाथ-जन-रक्षकाय नमः

ओं कृते नृसिम्ह-रूपाय नमः

ओं त्रेतायां रघुनन्दनाय नमः

ओं द्वापरे  वासुदेवाय नमः

ओं कलौ श्री वेङ्कटेशाय नमः

ओं कृते सेनापतये नमः

ओं त्रेतायां कुमारकाय नमः

ओं द्वापरे सुब्रह्मण्याय नमः

ओं कलौ वेङ्कटनायकाय नमः                                  ३९

ओं तत्सत्