top of page

oM sheshhashailapataye namaH

oM sheshhAya namaH

oM sheshhiNe namaH

oM sheshhashAyine namaH

oM kumArAya namaH

oM subrahmaNyAya namaH

oM parAyaNAya namaH

oM ramAvatArama~NgeshAya namaH

oM ve~NkaTAcalanAyakAya namaH

oM shhashhThI-vrata-sahasrasya phaladAya namaH    10

oM kalitArakAya namaH

oM shiva-kshhetra-prasannAya namaH

oM shrImate namaH

oM pushhkariNIpataye namaH

oM lokeshvarAya namaH

oM dhanapataye namaH

oM vishhNave namaH

oM sarveshvarAya namaH

oM kalyANaguNapUrNAya namaH

om kA~NkshhitArtha-pradAyakAya namaH          20

oM lavalI-devasenAkhya-shrI-bhU-sahacarAya namaH

oM haraye namaH

oM shrI ve~NkaTeshvarAya namaH

oM kali-pratyakshha-daivatAya namaH

oM mlecchharAja-sutodvAha-rakshhitAstikya-maNDalAya namaH

oM mahimodayamUlAya namaH

oM devAya namaH

oM patitapAvanAya namaH

oM nRRisimha-sevA-nirata-narApadvinivArakAya namaH

oM purANapurushhAya namaH               30

oM anAtha-jana-rakshhakAya namaH

oM kRRite nRRisimha-rUpAya namaH

oM tretAyAM raghunandanAya namaH

oM dvApare  vAsudevAya namaH

oM kalau shrI ve~NkaTeshAya namaH

oM kRRite senApataye namaH

oM tretAyAM kumArakAya namaH

oM dvApare subrahmaNyAya namaH

oM kalau ve~NkaTanAyakAya namaH                                  39

oM tat-sat

bottom of page