top of page

BACK TO PREVIOUS PAGE

TRANSLITERATION IN ENGLISH

OF RARE HANUMADASHTOTTARAM.

 

OM shrI hanUmate namaH

 OM abhUta-pUrva Dimbhashriye namaH

OM a~njanA-garbha-saMbhavAya namaH

OM nabhasvad-vara-saMprAptAya namaH 

OM dIpta-kAlAgni-sannibhAya namaH 

OM bhUna-bhottara-bhinnAda-sphurad-giri-guhAmukhAya namaH 

OM bhAnu-bimba-phalotsAhAya namaH

OM phalAyita-viduntudAya namaH

OM airAvaNa-graha-vyagrAya namaH 

OM kulisha-grasanonmukhAya namaH 

OM surAsura-yudhAbhedyAya namaH                                       10

 

OM caitya-bhedine namaH 

OM parodayAya namaH 

OM hanUmate namaH 

OM ati-vikhyAtAya namaH 

OM prakhyAta-bala-pourushhAya namaH 

OM shikhAvate namaH 

OM ratna-ma~njIrAya namaH 

OM svarNa-paTTottaraccadAya namaH 

OM vidyud-valaya-yaGYopavItine namaH 

OM dyumaNi-kuNDalAya namaH                                            20

 

OM hema-mou~njI-samAbaddhAya namaH 

OM shuddha-jAmbUnada-prabhAya namaH 

OM kaNat-kaupIna-paTavate namaH 

OM vaTu-shikhAgraNyai namaH 

OM simha-samhananAkArAya namaH 

OM taruNArka-nibhAnanAya namaH 

OM vashIbandhI-kRRita-manase namaH 

OM tapta-cAmIkarekshhaNAya namaH 

OM vajra-dehAya namaH 

OM vajra-nakhAya namaH                                                30

 

OM vajra-saMsparsha-vAladhiye namaH 

OM avyAhata-manovegAya namaH 

OM haridashva-rathAnugAya namaH 

OM sAragrahaNa-cAturyAya namaH 

OM shabda-brahmaika-pAragAya namaH 

OM paMpAvana-carAya namaH 

OM vAgmine namaH 

OM rAma-sugrIva-sakhya-kRRite namaH 

OM svAmi-mudrA`Nkita-karAya namaH 

OM kshhitijAnveshhaNodyamAya namaH                                        40

 

OM svayaMprabhA-samAlokAya namaH

OM bila-mArga-vinirgamAya namaH

OM aMbodhi-darshanodvigna-mAnasA~Ngada-sainikAya namaH 

OM prAyopavishhTa-plavaga-prANatrANa-parAyaNAya namaH 

OM adeva-dAnava-gataye namaH 

OM apratidvandva-sAhasAya namaH 

OM svavega-saMbhava-jaMjhA-marudroNI-kRtArNavAya namaH  

OM sAgara-smRRita-vRRittAnta-mainAka-kRRita-sauhRRidAya namaH

OM aNoraNIyase namaH 

OM mahato mahIyase namaH                                              50

 

OM surasArthitAya namaH 

OM triMshad-yojana-paryantac-chAyacchAyA-grahAntakAya namaH 

OM la~NkAha~kAra-shamanAya namaH 

OM sha~NkAta~Nka-vivarjitAya namaH 

OM hastAmalakavad-dRRishhTa-rAkshhasAntaH-purAkhilAya namaH 

OM cintA-duranta-vaidehI-saMvAdAya namaH 

OM saphala-shramAya namaH

OM maithilI-datta-mANikyAya namaH 

OM chinnAshoka-vana-drumAya namaH 

OM balaikadesha-kshhapaNAya namaH                                        60

 

OM kumArAkshha-nishhUdanAya namaH 

OM ghoshita-svAmi-vijayAya namaH 

OM toraNArohaNotsukAya namaH  

OM raNa-ra~Nga-samutsAhAya namaH 

OM raghu-vaMsha-jayadhvajAya namaH 

OM indrajid-yuddha-nirbhiNNAya namaH 

OM brahmAstra-pariraMbhaNAya namaH 

OM prabhAshita-dasha-grIvAya namaH 

OM bhasmasAt-kRRita-paTTanAya namaH 

OM vArdhi-saMshAnta-vAlArcishhe namaH                                    70

 

OM kRRita-kRRityAya namaH 

OM uttamottamAya namaH 

OM kallolAsphAla-velAnta-pArAvAra-paribhramAya namaH 

OM svAgamA-kAMkshhikIchodyAya namaH 

OM suhRRit-tArendu-maNDalAya namaH 

OM madhu-kAnana-sarvasva-saMtarpita-balImukhAya namaH 

OM dRRishhTA siteti vacanAya namaH 

OM kosalendrAbhinanditAya namaH 

OM skandastha-kodaNDa-dharAya namaH 

OM kalpAnta-ghana-nisvanAya namaH                                     80

 

OM sindhu-bandhana-sannAhAya namaH 

OM suvelAroha-saMbhramAya namaH 

OM akshhobhya-bala-saMruddha-la~NkA-prAkAra-gopurAya namaH 

OM yudhyad-vAnara-daiteya-jayApajaya-sAdhanAya namaH 

OM rAma-rAvaNa-shastrAstra-jvAlAjvAla-nirIkshhaNAya namaH 

OM mushhTi-nirbhiNNa-daitendra-muhustuta-nabhashcarAya namaH 

OM jAmbavan-nuti-saMhRRishhTa-samAkrAnta-nabha-sthalAya namaH 

OM gandharva-garva-vidhvaMsine namaH 

OM vashya-divyaushhadhI-nagAya namaH 

OM saumitri-mUrcA-rajani-pratyUshhas-tushhTa-vAsarAya namaH               90

 

OM rakshhas-senAbdi-mathanAya namaH 

OM jaya-shrI-dAna-kaushalAya namaH 

OM sainya-saMtrAsa-vikramAya namaH 

OM harshha-vismita-bhUputrI-jaya-vRRittAnta-sUcakAya namaH 

OM rAghavI-rAghavArUDha-pushhpakAroha-kautukAya namaH 

OM priya-vAk-toshhita-guhAya namaH 

OM bharatAnanda-sauhRRidAya namaH 

OM shrI sItArAma-paTTAbhishheka-saMbhAra-saMbhramAya namaH 

OM kAkutstha-dayitA-datta-muktAhAra-virAjitAya namaH 

OM amogha-mantra-yantraugha-sphuTa-nirdhUta-kalmashhAya namaH           100

 

OM bhajat-kiMpurushha-dvIpAya namaH 

OM bhavishhyat-padma-saMbhavAya namaH 

OM ApaduttAra-caraNAya namaH 

OM phAlguna-sakhine namaH 

OM shrI rAma-caraNa-sevA-dhurandharAya namaH  

OM shIgrAbhIshhTa-phala-pradAya namaH 

OM varada-vIra-hanUmate namaH 

OM shri A~njaneya-svAmine namaH                                         108

 

OM tat sat

bottom of page